Đề cương chi tiết học phần

1. Quản lý thủy sản 61QLTS 3 (Chi tiết)

2. Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khối 62CBTS (Chi tiết)

3. Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản (Chi tiết)

4. Công nghệ Chế biến rong biển 61CBTS (Chi tiết)

5. Sản xuất sản phẩm Thủy sản lên men và ướp muối 61CBTS (Chi tiết)

6. Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông TP 62CNTP1 (Chi tiết)

7. Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông TP 62CNTP2 (Chi tiết)

8. Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông  TS 62CBTS (Chi tiết)

9. Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông TP 62ATTP (Chi tiết)

10. Phụ gia thực phẩm 62CBTS (Chi tiết)

11. Thực hành sản xuất sản phẩm lên men và ướp muối 61CBTS (Chi tiết)