Search

Giới thiệu Khoa Công nghệ thực phẩm

An error has occurred. Error: Giới thiệu Khoa Công nghệ thực phẩm is currently unavailable.

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thực phẩm được hình thành và phát triển từ tổ giáo viên Chế biến (1959), sau là Bộ môn Chế biến (năm học 1961-1962), một trong những bộ môn đầu tiên của Trường từ những năm đầu được thành lập, trực thuộc Khoa Thuỷ sản tại Học viện Nông lâm (sau là Trường Đại học Nông nghiệp, nay là Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Bộ môn phụ trách đào tạo kỹ sư ngành Chế biến thủy sản.

Ban chủ nhiệm khoa

Cơ sở vật chất

Giới thiệu khoaCác tổ chức đoàn thể


Công đoàn bộ phận

Cựu Sinh viên

Chi bộ

Đoàn Khoa

Liên chi hội