Khóa đào tạo về phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và thực hành tốt 5S trong doanh nghiệp Thủy sản

Khóa đào tạo về phương pháp sản xuất tinh gọn Lean và thực hành tốt 5S trong doanh nghiệp Thủy sản