Công tác đào tạo

Hiện nay, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm đang thực hiện đào tạo các bậc từ đại học đến sau đại học ngành công nghệ thực phẩm hệ chính quy tại Nha Trang. Bên canh đó, Bộ môn cũng liên kết đào tạo hệ liên thông với một số địa phương có nhu cầu.

1. Chương trình đào tạo Đại học Công nghệ thực phẩm

2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

3. Chương trình đào tạo Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm