Đề cương chi tiết học phần

STT

Tên học phần

Lớp giảng dạy

Đề cương chi tiết

Giảng viên

I

Bậc đào tại Đại học

1.1

Thiết bị chế biến thực phẩm

61.CNTP+ATTP

File

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

1.2

Hóa học thực phẩm

61.CBTS

File

PGS.TS. Vũ Ngọc Bội

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang

1.3

Công nghệ đồ hộp thực phẩm

61.CNTP+ATTP

File

TS. Mai Thị Tuyết Nga

1.4

Tiếng Anh chuyên ngành CNTP

61.CNTP+ATTP

File

TS. Nguyễn Văn Tặng

1.5 An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm 61.CBTS File TS. Thái Văn Đức
1.6 Công nghệ đường mía, bánh, kẹo 61.ATTP File TS. Thái Văn Đức
1.7 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 61.CBTS File ThS. Trần Thanh Giang

II

Bậc đào tạo Cao học

2.1

Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm

CHTP2020

File

TS. Mai Thị Tuyết Nga

2.2 Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong công nghiệp thực phẩm CHTP2020 File PGS.TS. Nguyễn Văn Minh