Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thực phẩm, trình độ đại học   

 File pdf

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thực phẩm, trình độ cao đẳng     File pdf

  

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Chế biến, trình độ đại học     File pdf

 

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Chế biến, trình độ cao đẳng     File pdf 

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Chế biến, trình độ đại học khóa 63 và 64  File PDF