Đề cương chi tiết học phần

 

Nhấn vào tên học phần để xem chi tiết.

 1. Kỹ thuật phản ứng: GV. TS. Trần Quang Ngọc.
 2. Hóa lý Hóa keo: GV. TS. Trần Quang Ngọc.
 3. Công nghệ Nano: PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa.
 4. Phương pháp Nghiên cứu khoa họcPGS. TS. Nguyễn Văn Hòa.
 5. Hóa đại cương A (3 tín chỉ): GV. TS. Trần Thị Hoàng Quyên.
 6. Hóa đại cương B (2 tín chỉ): GV. TS. Trần Thị Hoàng Quyên.
 7. Hóa đại cương A (3 tín chỉ): GV. TS. Trần Thị Phương Anh.
 8. Hóa đại cương B (2 tín chỉ): GV. TS. Trần Thị Phương Anh.
 9. Hóa phân tích: GV. TS. Trần Thị Phương Anh.
 10. Hóa dược: GV. TS. Trần Thị Phương Anh.
 11. Hóa hữu cơ: GV. TS. Hà Thị Hải Yến.
 12. Hóa học xanh: GV. TS. Hà Thị Hải Yến.
 13. Tiếng Anh chuyên ngành (English for specific purposes: Chemical Engineering): GV. TS. Hà Thị Hải Yến.
 14. Hóa phân tích: GV. TS. Phan Vĩnh Thịnh.
 15. Hóa đại cương: GV. ThS. Hoàng Thị Trang Nguyên.
 16. Thực hành Hóa đại cương: Các Giảng viên Bộ môn.
 17. Thực hành Hóa lý Hóa keo: GV. ThS. Hoàng Thị Trang Nguyên.
 18. Thực hành Quá trình thiết bị: GV. ThS. Trần Thị Thảo Vy.
 19. Thực hành Hóa keo: GV. ThS. Trần Thị Thảo Vy.
 20. Thực hành Hóa hữu cơ: GV. ThS. Lê Mỹ Kim Vương
 21. Thực hành Hóa phân tích: GV. ThS. Lê Mỹ Kim Vương