Học phần quản lý

Mã HP TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
2 Cung ứng nguyên vật liệu trong chế biến thủy sản 2
3 Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản 3
4 Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm 3
5 Kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói 3
6 Công nghệ sản xuất sản phẩm thủy sản lên men và ướp muối 2
7 Tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản 2
8 Tổ chức và quản lý sản xuất 2
9 Kỹ thuật sản xuất bột cá, dầu cá 2
10 Công nghệ chế biến rong biển 2
11 Văn hoá ẩm thực 2
12 Bao gói thực phẩm 2
13 Sản xuất sạch hơn trong chế biến thủy sản 2
14 Phụ gia thực phẩm 2
15 Phát triển sản phẩm từ thuỷ sản 2
16 Bảo quản sản phẩm trên tàu cá 2
17 Chế biến thủy sản 3
18 Công nghệ chế biến thủy sản 2
19 Thực hành cung ứng nguyên liệu thủy sản 1
20 Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản 1
21 Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm 1
22 Thực hành kỹ thuật sản xuất sản phẩm thủy sản khô và hun khói 1
23 Thực hành công nghệ sản xuất sản phẩm lên men và ướp muối 1
24 Thực hành tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản 1
25 Kiến tập sản xuất (2 tuần) 1
26 Thực tập sản xuất 1 (12 tuần) 2
27 Thực tập sản xuất 2 (12 tuần) 2
28 Hướng dẫn Chuyên đề tốt nghiệp 4
29 Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp 10