THÔNG BÁO

Thông báo v/v cấp bằng Kỹ sư cho các ngành kỹ thuật cho các khóa tuyển sinh từ 01/7/2019 trở về trước, Đại học Nha Trang.

Theo quy định của Luật GDĐH sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thì kể từ ngày 01/3/2020, SV tốt nghiệp trình độ đại học được cấp Bằng cử nhân, Nhà trường đã thực hiện đúng quy định. 
Tuy nhiên, sau khi xin ý kiến của Bộ về việc SV ngành kỹ thuật có phản ánh về cấp bằng cử nhân, để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của SV tốt nghiệp, các phòng chức năng đề xuất và được Hiệu trưởng phê duyệt cho phép cấp bằng Kỹ sư cho các ngành kỹ thuật cho các khóa tuyển sinh từ 01/7/2019 trở về trước.
Kính đề nghị quý thầy cô LĐ Khoa/viện và GV trong đơn vị thông báo đến Ban cán sự lớp, SV biết về việc này và đề nghị BCS lớp thu hộ bằng cử nhân nộp về Phòng ĐTĐH để được cấp Bằng Kỹ sư sớm nhất có thể.
Rất mong nhận được sự quan tâm, thông cảm và hỗ trợ của quý thầy cô vì sự bất tiện này trên tinh thần vì quyền lợi và nguyện vọng của SV.
 
Chân thành cảm ơn.