THÔNG BÁO

Thông báo mở hệ thống cho sinh viên xác nhận đăng ký học phần học kỳ I năm học 2022-2023

  • 23/08/2022

Thời gian đăng ký:

    - Đợt 1: Thời gian đăng ký: 08h00 ngày 25/8/2022 ÷ 17h00 ngày 05/9/2022

    - Đợt 2: Thời gian đăng ký: 08h00 ngày 08/9/2022 ÷ 17h00 ngày 15/9/2022

Hình thức đăng ký:

   - Sinh viên đăng ký Online

   - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo https://sinhvien.ntu.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân để thực hiện xác nhận đăng ký các học phần bắt buộc và tự chọn theo khung chương trình đào tạo; đăng ký học vượt, học lại các học phần đã đăng ký kế hoạch học tập.

Cụ thể trong file đính kèm: 657/TB-ĐHNT