THÔNG BÁO

Danh sách buộc thôi học năm học 2019-2020

Căn cứ biên bản sinh hoạt của các lớp, 
Căn cứ Quy chế đào tạo của Nhà trường.
 
PCTCTSV đã hoàn chỉnh danh sách và sẽ đề nghị BGH ban hành quyết định Buộc thôi học (đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo), tạm dừng học (đối với sinh viên bỏ học dài ngày không lý do). Đề  nghị các khoa/viện kiểm tra, xác nhận bằng văn bản (và chịu trách nhiệm) rồi gửi về Phòng trước 17h ngày 02/11/2020 (thứ hai)
 
Ghi chú: FIle kèm gồm 2 sheet: Buộc thôi học và Tạm dừng
- Những sv trong danh sách buộc thôi học đã bị cảnh báo lần thứ 3 (theo quy chế 2 lần đã bị buộc thôi học): Phòng đề xuất chỉ cho tiếp tục ở bậc thấp hơn nếu sinh viên có nguyện vọng.
- Những sinh viên có kết quả học tập: 0,00 trong học kỳ II/2019-2020, không tham gia gặp gỡ: Phòng đề xuất tạm dừng
- Những sinh viên có kết quả học tập <4,50 trong học kỳ II/2019-2020, không đăng ký môn học trong học kỳ I/2020-2021: Phòng đề xuất tạm dừng.
 
Trân trọng!