Search

Công trình KHCN đã, đang nghiên cứu

A. CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN

- Danh mục đề tài các cấp (đến năm 2015), xem File.

- Danh mục đề tài cấp Nhà nước, Bộ (giai đoạn 2015-2019), xem File.

- Danh mục đề tài cấp Trường (giai đoạn 2016-2020), xem File

B. CÁC ĐỀ TÀI ĐANG THỰC HIỆN:

- Danh mục các đề tài 2021- 2023, xem File

- Danh mục đề tài cấp trường năm 2023-2024, xem File

 

Nghiên cứu khoa học