Search

Chi bộ khoa Công nghệ thực phẩm

Chi bộ Khoa Công nghệ Thực phẩm trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang. Chi bộ hiện có 16 đảng viên, trong đó số đảng viên chính thức là 14 đ/c; dự bị là 02 đ/c. Chi bộ kết nạp được 1÷3 đảng viên/năm, riêng năm 2012 kết nạp được 6 đảng viên (2 đảng viên là CBGD và 4 đảng viên là sinh viên). 

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Khoa, có chức năng, nhiệm vụ:

o  Lãnh đạo toàn thể đảng viên, cán bộ và sinh viên trong đơn vị xây dựng khoa và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

o  Lãnh đạo đơn vị tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Nhà trường và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

o  Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

o  Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong thi cử, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao...

o  Làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên.

o  Liên hệ mật thiết với quần chúng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của quần chúng, đảng viên.

o  Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Ðiều lệ Ðảng và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

o  Thu, nộp đảng phí đúng qui định.

o  Định kỳ hằng năm, chi uỷ tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

o  Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần và họp bất thường khi cần.

Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thực phẩm được hình thành và phát triển từ tổ giáo viên Chế biến (1959), sau là Bộ môn Chế biến (năm học 1961-1962), một trong những bộ môn đầu tiên của Trường từ những năm đầu được thành lập, trực thuộc Khoa Thuỷ sản tại Học viện Nông lâm (sau là Trường Đại học Nông nghiệp, nay là Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội). Bộ môn phụ trách đào tạo kỹ sư ngành Chế biến thủy sản.

Các tổ chức đoàn thể