Giới thiệu bộ môn Công nghệ kỹ thuật hóa học

BỘ MÔN KỸ THUẬT HOÁ HỌC

 

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Đào tạo

       * Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Hóa học (hệ chính quy, 4 năm) có phẩm chất đạo đức tốt và kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn về Hóa công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Vật liệu polymer-composite.

       * Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về Hóa học và Kỹ thuật Hóa học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học, giúp ngươi học có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng và phát triển liên tục.

2. Giảng dạy

        * Quản lý và giảng dạy các học phần Hóa cơ bản và các học phần cơ sở, chuyên ngành về Công nghệ kỹ thuật Hóa học.
        * Giảng dạy các học phần Hóa cơ bản cho các ngành đào tạo khác trong nhà trường.
        * Giảng dạy các học phần liên quan đến lĩnh vực Hóa học và Kỹ thuật Hóa học; hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của sinh viên và học viên cao học thuộc các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Chế biến Thủy sản, Công nghệ Sau Thu hoạch, Công nghệ Sinh học.

         3. Nghiên cứu khoa học

        * Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp bộ môn liên quan đến chuyên môn.
        * Thực hiện các đề tài NCKH, tham gia các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa học.

 

II. HỢP TÁC

1. Trong nước:

-   Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ, Nha Trang (NITRA)

-   Khoa Kỹ thuật Hóa học - ĐH Bách Khoa TP. HCM

-   Bộ môn CN Hóa học - ĐH Nông Lâm TP.HCM

-   Khoa Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

-   Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. Ngoài nước:

-  Institut Chimie Radicalaire Marseille (CH Pháp)

    -  Université de Poitiers (CH Pháp) 

    -  School of Chemical Engineering, Yeungnam University (Hàn Quốc)

    - Voronezh State University (LB Nga)