Tài liệu chuyên môn

Tài liệu tham khảo các chuyên ngành Hóa học:

Nhấn vào tên sách màu xanh (nếu có) để xem tài liệu.

 

1. Sách - Giáo trình

(Do giảng viên Bộ môn Biên soạn)

...

2. Bài giảng / Video

2.1. Hóa phân tích

3.2. Hóa học các hợp chất thiên nhiên

...

3.3. Hóa học vật liệu

...

3. Tài liệu chuyên khảo

3.1. Hóa phân tích

3.2. Hóa học các hợp chất thiên nhiên

...

3.3. Hóa học vật liệu

...