Học phần quản lý

Xem đề cương chi tiết học phần tại đây: https://khoacntp.ntu.edu.vn/Bo-mon/Ky-thuat-Hoa-hoc/%C4%90e-cuong-chi-tiet-hoc-phan.

 

1/ Hoá đại cương A (chung, 3TC) và Hoá đại cương B (chung, 2TC)

2/ Hoá hữu cơ (chung, 2TC)

3/ Hoá vô cơ (chung)

4/ Hoá vô cơ (CNKTHH)

5/ Hoá phân tích (chung, 2TC)

6/ Hoá lý - Hoá keo (chung)

7/ Chất chống oxy hoá tự nhiên (CNKTHH)

8/ Hoá học và hoá lý polymer (CNKTHH)

9/ Kỹ thuật phản ứng (CNKTHH)

10/ Phương pháp phân tích hiện đại (CNKTHH)

11/ Công nghệ vật liệu composite (CNKTHH)

12/ Công nghệ chất màu chất mùi tự nhiên (CNKTHH)

13/ Gia công polymer (CNKTHH)

14/ Hoá học xanh (CNKTHH)

15/ Hợp chất thiên nhiên (CNKTHH)

16/ Nhập môn CNKTHH

17/ Tách chiết và tinh chế hợp chất thiên nhiên (CNKTHH)

18/ Tiếng Anh chuyên ngành (CNKTHH)

19/ Hương liệu mỹ phẩm

20/ Công nghệ sản xuất chất dẻo (CNKTHH)

21/ Hoá dược (CNKTHH)

22/ Thực tập chuyên ngành (CNKTHH)

Xem đề cương chi tiết học phần tại đây: https://khoacntp.ntu.edu.vn/Bo-mon/Ky-thuat-Hoa-hoc/%C4%90e-cuong-chi-tiet-hoc-phan.