Thông báo

Thông báo buổi sinh hoạt học thuật tháng 12/2022

  • 16/12/2022

Kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật định kỳ tháng 11/2022

- Báo cáo 1: Thảo luận về tình trạng thiết bị THTN tại các PTN CNTP và đề xuất phương án mua sắm TB. Phan Thị Khánh Vinh, Thái Văn Đức, Trần Thanh Giang, Huỳnh Thị Ái Vân.

- Báo cáo 2:  Báo cáo kết quả bồi dưỡng chuyên môn về “Bảo quản và bao gói thực phẩm an toàn hơn” tại Viện Mekong, Thailand. Lê Thị Tưởng

- Thời gian: 8h30 ngày 19/12/2022

- Địa điểm: Văn phòng Bộ môn CNTP