Giới thiệu Bộ môn

- Bộ môn ĐBCL - ATTP là tiền thân (2011) của Bộ môn QLCL - ATTP được thành lập năm 1996, trên cở sở tách ra từ bộ môn Công nghệ Chế biến - Khoa Công nghệ Thực phẩm.

 - Cùng với sự phát triển của nhà Trường và của Khoa, hiện Bộ môn có 10 giảng viên: 01 PGS.TS, 03 tiến sỹ, 02 NCS và 03 thạc sỹ và 01 kỹ sư.
- Trong thời gian qua cùng với Khoa, Bộ môn đã đào tạo được nhiều kỹ sư, thạc sỹ có trình độ tay nghề cao với đạo đức tốt và tác phong làm việc công nghiệp phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

- Hiện nay Bộ môn đang quản lý chuyên ngành ĐBCL-ATTP, thuộc ngành CNTP.