Đề cương chi tiết học phần

STT Mã HP Tên HP ĐCHP ĐCCTHP HKI ĐCCTHP HKII
1 QFS361 An toàn thực phẩm Nội dung    
2 QFS354 Cấp nước và xử lý nước thải Nội dung    
3 QFS342 Dinh dưỡng học Nội dung    
4 QFS345 Đánh giá nguy cơ Nội dung    
5 QFS358 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm Nội dung    
6 QFS362 Đánh giá cảm quan thực phẩm Nội dung    
7 QFS305 Lấy mẫu kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm Nội dung    
8 QFS306 TH lấy mẫu kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm Nội dung    
9 QFS363 TH đánh giá cảm quan thực phẩm Nội dung    
10 QFS351 Phân tích thực phẩm Nội dung    
11 QFS352 TH phân tích thực phẩm Nội dung    
12 QFS301 Bệnh do thực phẩm - Độc chất học Nội dung    
13 QFS346 Truy xuất nguồn gốc Nội dung    
14 QFS332 Vệ sinh và an toàn thực phẩm Nội dung