Học phần quản lý

STT

TÊN HỌC PHẦM

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Bậc đại học

1

Công nghệ đường mía, bánh kẹo

ĐCHP

2

Công nghệ các sản phẩm từ cây nhiệt đới

ĐCHP

3

Kỹ thuật thực phẩm

ĐCHP

4

Thiết bị chế biến thực phẩm

ĐCHP

5

Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

ĐCHP

6

An toàn lao động trong công nghiệp thực phẩm

ĐCHP

7

Công nghệ đồ hộp thực phẩm

ĐCHP

8

Hóa học thực phẩm

ĐCHP

9

Công nghệ rượu, bia, nước giải khát và thực phẩm truyền thống

ĐCHP

10

Công nghệ thịt, cá, trứng, sữa

ĐCHP

11

Công nghệ đồ hộp thủy sản

ĐCHP

12

Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm

ĐCHP

13

Sản phẩm giá trị gia tăng và thực phẩm chức năng

ĐCHP

14

Thực hành Công nghệ đường mía, bánh, kẹo

ĐCHP

15

Kiến tập nhà máy

ĐCHP

16

Thực tập sản xuất 1

ĐCHP

17

Thực tập sản xuất 2 

ĐCHP

18 An toàn lao động và vệ sinh môi trường công nghiệp ĐCHP
19 Phương pháp nghiên cứu khoa học ĐCHP

Bậc cao học

1

Quản lý chất thải và tận dụng phụ phẩm trong công nghiệp thực phẩm

ĐCHP

2

Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm

ĐCHP

3

Khoa học cảm quan va thị hiếu thực phẩm của người tiêu dùng

ĐCHP

4

Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản

ĐCHP